Rabu, 12 Desember 2007

SMA NEGERI 1 PAKEM

SMA NEGERI 1 PAKEM
Alamat : Jalan Kaliurang Km 17.5 Pakem Sleman Yogyakarta Telp (0274) 895283 E-Mail sman1pakem@yahoo.com. Kd Pos 55582